- اداره کل استاندارد استان بوشهر - http://isirib.ir/portal -

قیمت پایه حق الزحمه کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی) در سال 1394

حق الزحمه [1]

image_pdf [2]image_print [3]