کوتاه از استاندارد :

کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی

‌اهداف و وظايف كميته:

سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و کنترل و نظارت امور و فعالیتهای مربوط به توسعه دولت الکترونیک در اداره کل استاندارد استان بوشهر و کلیه شرکتهای همکار و زیرمجموعه

1 – تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف، اولویتها، زمانبندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب

2 – برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه و راهبری اجرای برنامه

3 – تعیین الویت برای اصلاح فرایندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرایندهای دستگاه

4 – تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و …

5 – راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه بندی آنها

6 – مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک

7 – راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دستگاه و کارگزاران ارائه خدمات دولتی

8 – راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی

image_pdfimage_print