کوتاه از استاندارد :

معرفی اعضاء

ردیفنامنام خانوادگینقش در کمیتهپست سازمانیموضوع عضویت
1ایمانموافق دهدشتیعضو/رییسمعاون توسعه منابع انسانیتفویض اختیار مدیرعامل
2محمدشکوهیدبیرسرپرست اداره فناوریبالاترین مقام فناوری اطلاعات و ارتباطات
3حمیدهبرسانعضورییس اداره امور آزمایشگاه هاصاحب نظر
4فریدهمواجیعضورییس اجرای استانداردصاحب نظر
4آبادی پورعضوسرپرست اداره ارزیابیصاحب نظر
5مصطفیرامشیعضومعاونت آموزشصاحب نظر
6مجیدبحرینیعضومسئول روابط عمومیمسئول روابط عمومی
7حسینشریفی نسبعضورییس حراستصاحب نظر
8محمدصفدرانعضوسرپرست اداره آموزشصاحب نظر
9علیعزیزیعضومعاون ارزیابی انطباقصاحب نظر
10مهدیوردیانیعضورییس اداره منابع انسانیصاحب نظر
11عزتدرخشنده ریشهریعضورییس امورمالیصاحب نظر
image_pdfimage_print