کوتاه از استاندارد :

معرفی اعضاء

ردیفنامنام خانوادگینقش در کمیتهپست سازمانیموضوع عضویت
۱ایمانموافق دهدشتیعضو/رییسمعاون توسعه منابع انسانیتفویض اختیار مدیرعامل
۲محمدشکوهیدبیرسرپرست اداره فناوریبالاترین مقام فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳حمیدهبرسانعضورییس اداره امور آزمایشگاه هاصاحب نظر
۴فریدهمواجیعضورییس اجرای استانداردصاحب نظر
۴آبادی پورعضوسرپرست اداره ارزیابیصاحب نظر
۵مصطفیرامشیعضومعاونت آموزشصاحب نظر
۶مجیدبحرینیعضومسئول روابط عمومیمسئول روابط عمومی
۷حسینشریفی نسبعضورییس حراستصاحب نظر
۸محمدصفدرانعضوسرپرست اداره آموزشصاحب نظر
۹علیعزیزیعضومعاون ارزیابی انطباقصاحب نظر
۱۰مهدیوردیانیعضورییس اداره منابع انسانیصاحب نظر
۱۱عزتدرخشنده ریشهریعضورییس امورمالیصاحب نظر
image_pdfimage_print