مقام دوم در تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی

اداره کل استاندارد استان بوشهر توانست مقام دوم صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را در جشنواره شهید رجایی سال جاری این استان به خود اختصاصی دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، انتخاب دستگاه های برتر در حوزه تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی، از سوی شورای هماهنگی بازرسی و ارزیابی عملکرد استان صورت گرفت.

لازم به ذکر است، در نشست شورای هماهنگی مدیران، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی، بازرسی، فرمانداری ها، مدیرکل بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر و مدیران دستگاه های اجرایی و شهرداران استان بوشهر، اداره کل استاندارد استان بوشهر بعنوان دومین دستگاه اجرایی برتر در استان از نظر صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع معرفی شد.