کوتاه از استاندارد :

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

/ باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

/ بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

/ این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

/ کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

/ گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب

/ کاشوب در تمامی ذرات عالم است

/ گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

/ این رستخیز عام که نامش محرم است

image_pdfimage_print