مشكلات و مسائل تدوين در استاندارد گناوه بررسي شد+تصاوير

مشكلات و مسائل تدوين استاندارد در جلسه اي، با حضور ٢٦ نفر از كاركنان استاندارد، آزمايشگاه هاى همكار و شركت هاى بازرسى در استاندارد گناوه مورد بررسي قرار گرفت.

هدف از برگزارى اين جلسه، آشنايى دبيران تدوين استاندارد جهت ارائه پيشنهاد صحيح، به روز رسانى اطلاعات در حوزه تدوين و پاسخ به ابهامات و سوالات آنها بود.