تشکیلات و ساختار سازمانی اداره کل

Structure


 

11- اداره كل استاندارد استان بوشهر

حوزه مديركل
1-11 – مدير كل
2-11- مسئول دفتر
3-11- متصدی امور دفتری و بایگانی
4-11 -کارشناس هماهنگی و پیگیری
5-11 -کارشناس روبط عمومی و اطلاع رسانی

 1-11- اداره امور حقوقی ، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
6-11 – رییس
7-11 – كارشناس امور حقوقی
8-11 – کارشناس ارزیابی عملکرد
9-11- کارشناس پاسخگویی به شکایات

 2-11- اداره حراست
10-11- رییس
11-11- کارشناس حراست
12-11- کارشناس حراست
13-11- كارشناس پدافند غیرعامل و حفاظت اسناد IT

3-11- اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت
14-11- رییس
15-11- كارشناس  امور استاندارد
16-11- کارشناس امور استاندارد
17-11- كارشناس امور استاندارد

4-11  اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
18-11 –  رییس
19-11 – كارشناس اوزان و مقیاس ها
20-11-  كارشناس اوزان و مقیاس ها
21-11-  كارشناس اوزان و مقیاس ها

5-11- اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
22-11-  رییس
23-11-  کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
24-11-كارشناس فناوری  اطلاعات وارتباطات
25-11- كارشناس فناوری  اطلاعات وارتباطات

1- معاونت ارزیابی انطباق
26-11-  معاون

1-1- اداره امور آزمایشگاه ها
27-11 – رییس
28-11 -كارشناس  اموراستاندارد
29-11 – کارشناس امور استاندارد
30-11 – کاردان امور استاندارد
31-11- كارشناس امور استاندارد
32-11- کارشناس امور استاندارد

2-1- اداره نظارت بر اجرای استاندارد
33-11 – رییس
34-11- كارشناس امور استاندارد
35-11 – كارشناس امور استاندارد
36-11 – كارشناس اجرای استاندارد صنايع غير فلزي
37-11 -كارشناس امور استاندارد
38-11- کارشناس اجرای استاندارد معیار مصرف انرزی و خدمات
39-11- کارشناس امور استاندارد

3-1- اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
40-11 – رییس
41-11 -كارشناس نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی
42-11 -كارشناس نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی

2- معاونت استانداردسازی و آموزش
43-11 – معاون

2-1- اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد
44-11 – رییس
45-11- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
46-11- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
47-11- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
48-11- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
49-11- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
50-11- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد
51-11- کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد

2-2- اداره امور آموزش و ترویج استاندارد    

52-11 – رییس
53-11- کارشناس امور آموزش
54-11- کارشناس امور آموزش
55-11- کارشناس امور آموزش
56-11- کارشناس امور آموزش
57-11- کارشناس امور ترویج
58-11 کارشناس امور ترویج

3- معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی
59-11 – معاون

1-3- اداره توسعه منابع انسانی ، بودجه و برنامه ریزی
60-11 – رییس
61-11- کارشناس آمار و برنامه ریزی
62-11- کارشناس امور اداری63-11- کارشناس بودجه
64-11- کارگزین
65-11- کارشناس امور آموزش کارکنان
66-11- کارپرداز

2-3- اداره امور مالی
67-11 – رییس
68-11-
حسابدار مسئول
69-11- حسابدار
70-11- امین اموال

6-11- اداره استاندارد شهرستان کنگان ( عسلویه – منطقه  ویژه پارس جنوبی)
71-11 – رییس
72-11- کارشناس امور استاندارد
73-11- کارشناس امور استاندارد
74-11- کارشناس امور استاندارد
75-11- کارشناس امور استاندارد
76-11- کارشناس امور استاندارد ( مستر در شهرستان جم)77-11- حسابدار

7-11- نمایندگی استاندارد مستقر در گمرک خارگ
78-11 – مسئول نمایندگی
79-11- کارشناس امور استاندارد
80-11- کارشناس امور استاندارد

8-11- نمایندگی استاندارد شهرستان تنگستان
81-11 – مسئول نمایندگی
82-11- کارشناس امور استاندارد
83-11- کارشناس امور استاندارد

9-11- نمایندگی استاندارد بندر دیلم
84-11 – مسئول نمایندگی
85-11- کارشناس امور استاندارد
86-11- کارشناس امور استاندارد

10-11- نمایندگی استاندارد بندر دیر
87-11 – مسئول نمایندگی
88-11- کارشناس امور استاندارد

11-11- نمایندگی استاندارد شهرستان دشتستان
89-11 – مسئول نمایندگی
90-11- کارشناس امور استاندارد صنایع برق و مکانیک
91-11- کارشناس اجرای استاندارد صنایع فلزی
92-11- کارشناس امور استاندارد صنایع غذایی، شیمیایی، پتروشیمی و نساجی
93-11- کارشناس مسئول نظارت بر امور صادرات و واردات
94-11- کارشناس مسئول امور استاندارد

4- معاونت استاندارد بندر گناوه
95-11 – معاون
96-11- متصدی امور دفتری و بایگانی
97-11- حسابدار
98-11- کارپرداز

1-4- اداره امور آزمایشگاه ها
99-11 – رییس
100-11- کارشناس امور استاندارد
101-11- کارشناس امور استاندارد
102-11- کارشناس امور استاندارد
103-11- کارشناس امور استاندارد
104-11- کارشناس امور استاندارد

2-4- اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
105-11 – رییس
106-11- کارشناس مسئول نظارت بر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
107-11- کارشناس نظارت بر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
108-11- کارشناس نظارت بر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی