کوتاه از استاندارد :

تایید صلاحیت شرکت های بازرسی

شرکتهاي بازرسي فني تاييد صلاحيت شده بر اساس استاندارد ملي 17020 به صورت زير تقسيم بندي مي شوند :

سازمان بازرسي کننده نوع (الف)
سازمان بازرسي کننده ايکه کاملا مستقل از طرف هاي دخيل بوده و طراح، توليد کننده، تامين کننده، نصب کننده، خريدار، مالک و يا نگهدارنده ي اقلام مورد بازرسي نيست و خدمات  بازرسي شخص سوم* را ارائه مي دهد.

*بازرسي شخص سوم:
اين بازرسي توسط يک شخصيت برون سازماني و مستقل، بدون در نظر گرفتن منافع شخصي و تجاري و با انگيزه شرايط قراردادي يا صدور گواهي نامه انجام مي شود.

سازمان بازرسي کننده نوع (ب)
سازمان بازرسي کننده اي که يک بخش جداگانه و قابل شناسايي از سازماني است که فعاليت هاي طراحي، ساخت، تامين، نصب،استفاده يا نگهداري از اقلام مورد بازرسي را انجام مي دهد و سازمان بازرسي کننده براي ارائه خدمات بازرسي به سازمان مادر تاسيس شده است.

سازمان بازرسي کننده نوع (ث)
سازمان بازرسي کننده اي که فعاليت هاي طراحي، ساخت، تامين، نصب، استفاده يا نگهداري اقلام مورد بازرسي يا ساير اقلام مشابه و هم رديف را انجام مي دهد و ممکن است خدمات بازرسي را براي سازمان هاي ديگر غير از سازمان مادر خود ارائه دهد.

 

تلفن تماس مسئول مربوطه : 33323308

پرتال مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانسامانه جامع تایید صلاحیتدرخواست تایید صلاحیت شرکت های بازرسیمدارک مورد نیاز

image_pdfimage_print