کوتاه از استاندارد :

تایید صلاحیت شرکت های بازرسی

شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ملی ۱۷۰۲۰ به صورت زیر تقسیم بندی می شوند :

سازمان بازرسی کننده نوع (الف)
سازمان بازرسی کننده ایکه کاملا مستقل از طرف های دخیل بوده و طراح، تولید کننده، تامین کننده، نصب کننده، خریدار، مالک و یا نگهدارنده ی اقلام مورد بازرسی نیست و خدمات  بازرسی شخص سوم* را ارائه می دهد.

*بازرسی شخص سوم:
این بازرسی توسط یک شخصیت برون سازمانی و مستقل، بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و تجاری و با انگیزه شرایط قراردادی یا صدور گواهی نامه انجام می شود.

سازمان بازرسی کننده نوع (ب)
سازمان بازرسی کننده ای که یک بخش جداگانه و قابل شناسایی از سازمانی است که فعالیت های طراحی، ساخت، تامین، نصب،استفاده یا نگهداری از اقلام مورد بازرسی را انجام می دهد و سازمان بازرسی کننده برای ارائه خدمات بازرسی به سازمان مادر تاسیس شده است.

سازمان بازرسی کننده نوع (ث)
سازمان بازرسی کننده ای که فعالیت های طراحی، ساخت، تامین، نصب، استفاده یا نگهداری اقلام مورد بازرسی یا سایر اقلام مشابه و هم ردیف را انجام می دهد و ممکن است خدمات بازرسی را برای سازمان های دیگر غیر از سازمان مادر خود ارائه دهد.

 

تلفن تماس مسئول مربوطه : ۳۳۳۲۳۳۰۸

پرتال مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانسامانه جامع تایید صلاحیتدرخواست تایید صلاحیت شرکت های بازرسیمدارک مورد نیاز

image_pdfimage_print