کوتاه از استاندارد :

تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار

فرم ها، ضوابط و الزامات مورد نیاز آزمایشگاه های متقاضی تایید صلاحیت بر اساس روش اجرایی NACI-P13 جهت استقرار و بکارگیري ضوابط و الزامات تعیین شده و همچنین تکمیل و تحویل فرم ها به ادارات کل استاندارد استان به پیوست ذیل ایفاد می گردد.

مسئول آزمایشگاه های همکار : حمیده برسان           تلفن تماس : 33444325 (داخلی: 117)

پرتال مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانسامانه جامع تایید صلاحیتمدارک مورد نیازفرم ها، ضوابط و الزاماتفرآیند تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار استانداردتعرفه خدمات آزمایشگاهی

image_pdfimage_print