کوتاه از استاندارد :

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد

فرایند صدور مجوز

کارشناس مربوطه : امیرحسین قدیمی                        تلفن تماس : 33444325 (داخلی 137)

رديف

فهرست مدارک و شرایط مورد نیاز جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

1

درخواست كتبي واحد متقاضي

2

تصوير آگهي ثبت واحد توليدي/خدماتي در روزنامه رسمي

3

تصوير پروانه تاسيس /پروانه بهره برداري/پروانه فعاليت از مراجع قانوني

4

تصوير آگهي ثبت نام/علامت تجارتي

5

ارائه مدارک و مستندات زیر در صورت وجود:-تصویرپروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر براي حداقل يكي ديگر از محصولات.

– گواهينامه معتبر استقرار سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001(موضوع بند6-1-1-5 روش اجرائي 221/42/ر) يا ISO22000يا HACCP

6

مدارك مبني بر دارا بودن “ايران كد”از وزارت بازرگانی

7

ارائه پرسشنامه اطلاعات فني تائيد شده

8

ارائه مدارک مبنی بردارا بودن آزمايشگاه اختصاصی يا قرارداد رسمی یک ساله با آزمایشگاه

9

معرفی نامه مسئول كنترل كيفيت

10

مدرك مبني بر دارا بودن شناسه صنعتي ومعدني

11

مستندات مربوط به ارسال نتايج آزمون نمونه حاصل از توليد آزمايشي

12

وضعيت واحد از نظر مناسب بودن توليد/ارائه خدمت،امكانات،نيروي انساني

13

برقراري نظام كيفيت درحد لازم در واحد

14

مفاصا حساب پرداخت تمام هزينه هاي قانوني

image_pdfimage_print