کوتاه از استاندارد :

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد

فرایند صدور مجوز

کارشناس مربوطه : امیرحسین قدیمی                        تلفن تماس : ۳۳۴۴۴۳۲۵ (داخلی ۱۳۷)

ردیف

فهرست مدارک و شرایط مورد نیاز جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

۱

درخواست کتبی واحد متقاضی

۲

تصویر آگهی ثبت واحد تولیدی/خدماتی در روزنامه رسمی

۳

تصویر پروانه تاسیس /پروانه بهره برداری/پروانه فعالیت از مراجع قانونی

۴

تصویر آگهی ثبت نام/علامت تجارتی

۵

ارائه مدارک و مستندات زیر در صورت وجود:-تصویرپروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر برای حداقل یکی دیگر از محصولات.

– گواهینامه معتبر استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱(موضوع بند۶-۱-۱-۵ روش اجرائی ۲۲۱/۴۲/ر) یا ISO22000یا HACCP

۶

مدارک مبنی بر دارا بودن “ایران کد”از وزارت بازرگانی

۷

ارائه پرسشنامه اطلاعات فنی تائید شده

۸

ارائه مدارک مبنی بردارا بودن آزمایشگاه اختصاصی یا قرارداد رسمی یک ساله با آزمایشگاه

۹

معرفی نامه مسئول کنترل کیفیت

۱۰

مدرک مبنی بر دارا بودن شناسه صنعتی ومعدنی

۱۱

مستندات مربوط به ارسال نتایج آزمون نمونه حاصل از تولید آزمایشی

۱۲

وضعیت واحد از نظر مناسب بودن تولید/ارائه خدمت،امکانات،نیروی انسانی

۱۳

برقراری نظام کیفیت درحد لازم در واحد

۱۴

مفاصا حساب پرداخت تمام هزینه های قانونی

image_pdfimage_print