کوتاه از استاندارد :

شناسنامه خدمات اداره کل استاندارد بوشهر

 

دانلود فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

 دانلود ۱۰۰۳۱۴۵۵۰۰۰ تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استاندارد های بین المللی

           – ۱۰۰۳۱۴۵۵۱۰۰ تدوین استانداردهای ملی      (سامانه)    (راهنما)                                                                  
           – ۱۰۰۱۱۴۵۵۱۰۱ مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی                                                

               » مسئول مربوطه: مهندس خدری      تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ (داخلی ۱۳۹)

 دانلود ۱۳۰۱۱۴۵۶۰۰۰ تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امرنظارت برکیفیت و آموزش

          – ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۰ تائیید صلاحیت آزمایشگاه های همکار          (آقای محمودی     تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ داخلی ۱۴۳)   (راهنما)   
          – ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۱ تایید صلاحیت شرکت های بازرسی            (خانم ابراهیمی     تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ داخلی ۱۲۲)   (راهنما)
          – ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۲ تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده    (خانم عظیمی       تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ داخلی ۱۲۵)
         – ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۳ تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار   (خانم آبشیرینی    تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ داخلی ۱۴۹)
          – ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۴ تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد           (آقای برکت           تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ داخلی ۱۳۹)
          – ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۵ تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی  (انجمن مدیران کنترل کیفیت    qcbushehr.org – تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ داخلی ۱۴۴)                                

       » مرکز ملی تایید صلاحیت ایران              » سامانه جامع تایید صلاحیت

 دانلود ۱۰۰۳۱۴۵۷۰۰۰ نظارت برکیفیت ارائه خدمت و تولید کالا 

          – ۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۰ صدور، تمدید ،‌تعلیق و ابطال پروانه  های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد اجباری  
          – ۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۱ نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل:
                                – آسانسور                                           (سامانه) (راهنما)
                               – تجهیزات موجود در شهر بازی ها              (سامانه) (راهنما)                                                               
                                – ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG     (سامانه)                                                    
                               – واحدهای انرژی بر،‌سردخانه، دیگ های بخار و خودرو و نیرو محرکه   (سامانه)

   (کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد      تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ داخلی ۱۳۳ و ۱۲۲)       

 دانلود ۱۰۰۳۱۴۵۸۰۰۰ ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

         – ۱۰۰۳۱۴۵۸۱۰۰ صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری       (سامانه)  (راهنما)
         – ۱۰۰۳۱۴۵۸۱۰۱ ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده  / صادره   

   (کارشناسان اداره نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی     تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۵)       

 دانلود۱۰۰۳۱۴۵۹۰۰۰ ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی       (سامانه)   (راهنما)

         – ۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۰ نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین ( باسکول همکف جاده ای)                            
         – ۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۱ پلمپ گذاری وسایل توزین سبک ( مورد استفاده در داد و ستد عمومی)                     
         – ۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۲ آزمون نازل های سوخت مایع                                                                                
         – ۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۳ نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک  

   (کارشناسان اداره اوزان و مقیاس ها     تلفن تماس: ۰۷۷۳۳۴۴۴۳۲۵ داخلی ۱۴۳)       

 

 

image_pdfimage_print