کوتاه از استاندارد :

طرح تملک دارایی ها

گزارش پیشرفت طرح تملک دارایی های سرمایه ای اداره استاندارد استان بوشهر

 ردیف شرح کد طرح – پروژه

اعتبار مصوب

به میلیون ریال

تخصیص درصد تخصیص وجه دریافتی درصد دریافتی جذب درصد عدم جذب پیشرفت فیزیکی
۱ تکمیل ساختمان آزمایشگاه استاندارد گناوه ۰۱۵ب۱۳۰۴۰۱۲ ۵۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ تجهیز اداره استاندارد عسلویه ۰۱۴ب۱۳۰۴۰۱۲ ۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ تعمیر و تجهیز اداره کل استاندارد بوشهر ۰۱۶ب۱۳۰۴۰۱۲ ۴۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
image_pdfimage_print